Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van bestmeat4you.com. Het is niet 
toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cofos B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door bestmeat4you.com met constante zorg en
aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bestmeat4you.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk
bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bestmeat4you.com heeft als digitaal veilinghuis een beperkte aansprakelijkheid, namelijk het
organiseren van veilingen. Bestmeat4you.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
nakoming van de levering van het product waarop de koper recht heeft nadat de verkoper zijn bod heeft geaccepteerd.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bestmeat4you.com, welke geen eigendom zijn van Bestmeat4you.com. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van bestmeat4you.com.  bestmeat4you.com kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door bestmeat4you.com worden onderhouden wordt afgewezen.

Bestmeat4you.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Neem voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden contact op met Cofos B.V.