Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Gebruikersvoorwaarden van de website www.Best Meat 4 You en Cofos B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 Website:

de website Best Meat 4 You die in stand wordt gehouden door Cofos B.V. gevestigd te Haarlem

1.2 Eigenaar:

Cofos B.V. gevestigd te Haarlem en eigenaar van de website Best Meat 4 You.

1.3 Gebruiker:

degene die zich op de Website heeft geregistreerd en door de Eigenaar is aanvaard als Koper, Verkoper of Beide. De minimale leeftijd voor deelname en registratie is 18 jaar. Aanvaarding is mede afhankelijk van de beoordeling door Dun & Bradstreet Nederland, of een andere door de Eigenaar aan te wijzen partij.

1.4 Persoonsgegevens:

de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres, telefoonnummers, bankgegevens etc.

1.5 Registratie:

aanmelding van Gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van de op de Website aanwezige registratieformulieren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe bij Registratie haar Persoonsgegevens correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. De Eigenaar s niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de Website ontzegd worden Deze toegang wordt ook ontzegd indien bij registratie onjuiste gegevens zijn verstrekt zoals en onder andere over de leeftijd van de registrant.

1.6 Acceptatie

De Eigenaar is als enige te allen tijde gerechtigd een Registratie te accepteren of af te wijzen

zonder opgaaf van redenen. Aan een Acceptatie kunnen geen rechten worden ontleend dan die zoals vermeld in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden. Over de Acceptatie is geen correspondentie mogelijk. De eigenaar behoud zich het recht voor op elk moment een Registratie eenzijdig te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

1.7 Gebruikersnaam

Het email adres van de Gebruiker.

1.8 Wachtwoord.

De Eigenaar verstrekt de Gebruiker per email een wachtwoord voor toegang tot de Website.

Dit wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.9 Partij Goederen:

een partij of een aantal partijen goederen die samen (onder één nummer) worden aangeboden of te koop gevraagd. Deze dient vrij te zijn van beslagen en aanspraken door derden alsmede, te voldoen aan de Europese eisen,normen en wetten.

1.7 Bod:

elk door Gebruiker middels de Website op een partij goederen uitgebracht bod. De Eigenaar verklaart niet te interveniëren in enig bod, aanbieding of zoekopdracht. Biedingen, tegenbiedingen, afwijzingen en acceptatie worden uitsluitend per email aan Gebruikers kenbaar gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruikers zelf zijn email te raadplegen of zich te informeren over ontwikkelingen op de Website. Uitsluitend nieuwe verkoopopdrachten en zoekopdrachten worden per SMS-dienst kenbaar gemaakt indien Gebruikers bij hun registratie hebben aangeven hierop prijs te stellen.

1.8 Gebruikersovereenkomst:

de overeenkomst tussen de Website en Gebruiker;

1.9 Algemene Gebruikersvoorwaarden :

deze algemene voorwaarden.

1.10 Recht van wijziging:

De eigenaar heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden middels het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op de Website. Wijzigingen treden in 24 uur na bekendmaking, of op een ander tijdstip zoals in de bekendmaking wordt vermeld. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en de Eigenaar anderzijds bij het gebruik van de Website. Daarnaast geldt het privacybeleid van de Eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig het privacybeleid van de Eigenaar te raadplegen op de Website.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Gebruikersvoorwaarden dan de onderhavige, is uitgesloten.

Artikel 3. Gebruikersovereenkomst

3.1 De Gebruikersovereenkomst komt automatisch tot stand door Registratie en Acceptatie op de Website en stelt Gebruiker o.a. in staat de voortgang van ontwikkelingen, aanbiedingen en biedingen via de Website te volgen. De Gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar.

3.2 De Eigenaar bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, waarna Gebruiker zich met behulp van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Website. Gebruiker verplicht zich zich na toegang tot de Website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die uit zijn naam op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord.

3.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting de Eigenaar per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

3.4 De Eigenaar neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

3.5 Het is Gebruikers verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar..

3.6 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker deze Algemene Gebruikersvoorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet verkoopopdrachten plaatst of biedingen uitbrengt.

3.7 De diensten van de Website zijn slechts toegankelijk voor abonnees van de Website die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande is de Website nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor Gebruikers die tijdelijk dan wel definitief werd geschorst.

3.8 Na Registratie en Acceptatie gaat Gebruiker automatisch akkoord met het ontvangen van email- en/of sms berichten van de Eigenaar.

3.9 Iedere Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de aan Gebruiker verstrekte inloggegevens. Iedere Gebruiker dient de gegevens zorgvuldig persoonlijk te behouden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3.10 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een website en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. De Eigenaar sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Eigenaar.

Meer in het bijzonder aanvaardt de Eigenaar in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

• Handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;

• De onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;

• Het niet voldoen van de Partij Goederen aan de specificaties zoals vermeld op de Website;

• Het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

• Fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;

• Het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van de Eigenaar door een derde.

Artikel 4. Beveiliging

4.1 De Eigenaar spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

4.2 De Eigenaar is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander schadelijk gevolg dat van het gebruik van de Website meebrengt.

4.3 De Website kan links naar andere websites bevatten. De Eigenaar heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Artikel 5. Omschrijving van de Partij Goederen.

5.1 De Gebruiker en degene in wiens opdracht de Partij Goederen worden aangeboden streven naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Partij Goederen op de Website. De Eigenaar treft geen enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige aanbiedingen of omschrijvingen.

5.2 De Gebruiker verplicht zich en is als enige verantwoordelijk voor de juiste omschrijving en gegevens van een Partij Goederen.

Artikel 6. Biedingen

6.1 Ieder bod dat door een Gebruiker uitgebracht wordt is een overeenkomst tussen de Gebruikers onderling. Ieder geaccepteerd bod is een koopovereenkomst tussen de Gebruikers onderling en is te allen tijde onherroepelijk. Indien een bod door Gebruikers onderling wordt aanvaard, zijn Gebruikers verplicht de transactie aan te gaan.

6.2 Het verwijderen van een bieding is niet mogelijk

6.3 Zodra een bod wordt aanvaard, is het niet meer mogelijk om dit bod te wijzigen of te annuleren.

6.2 De Eigenaar behoudt zich het recht voor Gebruikers uit te sluiten van deelname aan de biedingen zonder opgaaf van redenen.

6.3 De Gebruikers mogen de prijs van een Partij Goederen niet manipuleren. Zij mogen niet in biedingen interveniëren.

6.4 Wanneer Gebruikers overeenstemming bereiken over de ver- of aankoop van een Partij Goeder of indien de gevraagde prijs en hoeveelheid door een Gebruiker worden geaccepteerd zijn Gebruikers onderling verplicht een onherroepelijke koop- of verkoop overeenkomst aan te gaan zonder interventie van de Eigenaar.

6.5 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Eigenaar, behoudt de Eigenaar zich het recht voor biedingen vroegtijdig te beëindigen en van de Website te verwijderen.

Artikel 7. Betaling

7.1 De Eigenaar is het betaaladres van de Website en is van toepassing op de betaling voor het plaatsen van een verkoopopdracht of een zoekopdracht.

7.2 Alle betalingen op de Website zullen worden afgehandeld worden door Buckaroo Online Payment Services. De Gebruiker heeft de keuze uit verschillende betaalmethodes zoals aangeboden door Buckaroo Online Payment Services.

7.3 De Eigenaar is nimmer aansprakelijk indien betalingen door Buckaroo Online Payment Services worden geweigerd of voor enige gebreken voortvloeiende uit het gebruik van Buckaroo Online Payment Services.

Artikel 8. Beoordeling Gebruiker

8.1 De Eigenaar heeft het recht en zal elke Gebruiker bij Registratie door Dun & Bradstreet Nederland, of een andere door de Eigenaar aan te wijzen partij, op antecedenten zijn kredietwaardigheid laten beoordelen.

8.2 Aan deze beoordeling door Dun & Bradstreet Nederland, of een andere door de Eigenaar aan te wijzen partij, kunnen geen rechten worden ontleend.

8.3 De Eigenaar is nimmer verantwoordelijk voor de beoordeling door Dun & Bradstreet Nederland , of een andere door de Eigenaar aan te wijzen partij,

8.4 De Eigenaar heeft het recht deze beoordeling op de Website kenbaar te maken, zonder daarvan de beoordeelde vooraf in kennis te stellen, en is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 9 . Schending

9.1 De Eigenaar behoudt zich het recht voor Gebruikers onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar processen te beëindigen, dan wel de toegang tot de Website tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een Gebruiker;

• Inbreuk maakt op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken.

Het onmogelijk maakt de Persoonsgegevens die aan de Eigenaar zijn verstrekt te controleren.

Onrechtmatig het imago van de Eigenaar schendt.

Onder oneigenlijke naam een Registratie heeft gedaan of gewijzigd.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Alle elementen van de Website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de Eigenaar, de door de Eigenaar aangewezen personen en/of leveranciers.

10.2 Het is niet toegestaan de Website voor andere doeleinden te gebruiken en of te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar.

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

11.1 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de Gebruiker de Eigenaar voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met verkoopopdrachten, biedingen, mislukte of voltooide transacties.

11.2 De Eigenaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Alle biedingen verkoopopdrachten en zoekopdrachten zijn onder voorbehoud van technische storingen.

11.3 De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Gebruiker die heeft geboden op een Partij Goederen of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden.

11.4 Werknemers van de Eigenaar zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de Website.

Artikel 12. Aanpassingen; werking

12.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Eigenaar zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.2 De eigenaar kan, naast deze Algemene Gebruikersvoorwaarden aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren. Deze zullen voor gebruik van de Website door de Gebruiker dienen te worden bevestigd. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de aanvullende voorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden.

12.3 Van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk de Eigenaar of door een bevoegde vertegenwoordiger van is vastgelegd.

12.4 De Eigenaar behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur na bekendmaking in, of op een ander tijdstip zoals in de bekendmaking wordt vermeld. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van het gebruik van de Website ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Nederlandse tekst van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Gebruikersvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

13.3 De Rechtbank te Haarlem of enig andere Rechtbank, toegewezen door de Eigenaar, zijn (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden..

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 Deze algemene voorwaarden van de Eigenaar zijn gedeponeerd, in de Nederlands taal, bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34237335.